NOW-rekentool van Mazars: ook voor familiebedrijven

Now-rekentool Mazars

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Eén van de genomen maatregelen is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Vanaf 6 april kunnen bedrijven een aanvraag indienen bij het UWV. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden, kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot verwachten.

De werkgever kan bij het UWV een subsidie aanvragen wanneer hij een omzetverlies verwacht van tenminste 20%. De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de hoogte van het omzetverlies en de hoogte van de loonsom.

Krijg direct inzicht met de NOW-rekentool

Mazars heeft een rekentool ontwikkeld voor de NOW-maatregel waarmee u inzicht krijgt in de hoogte van de subsidie in maart, april en mei, het voorschot en de maandelijkse termijnen.

DOWNLOAD DE NOW-REKENTOOL

Doel en voorwaarden van de regeling

Het doel van de NOW-maatregel is het behoud van banen tijdens de coronacrisis. Aan deelname aan de regeling zijn, gelet op het doel ervan, een tweetal belangrijke voorwaarden verbonden:

 • de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
 • de voorwaarde om gedurende de periode waarvoor subsidie ontvangen wordt geen ontslagaanvraag te doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Omzetdaling

 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De regeling ziet op omzetdalingen voor een driemaandsperiode die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020; werkgevers kunnen kiezen welke meetperiode bepalend is voor de omzetdaling. Het moet daarbij altijd gaan om een aaneensluitende periode van drie maanden. Werkgevers moeten deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag.
 • De omzetdaling wordt bepaald door de omzet te vergelijken met de omzet van 2019 (pro rata).
 • Wanneer een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.
 • Wanneer sprake is van een concern, is de omzetdaling op concernniveau bepalend.
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Wanneer wel ontslag plaatsvindt op deze grondslag, zal dit deel van de subsidie moeten worden terugbetaald met een verhoging van 50%.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

Hoogte subsidie

De werkgever betaalt het loon door aan de werknemer en ontvangt een tegemoetkoming in de loonkosten; de hoogte is afhankelijk van de terugval in omzet en is maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Dat betekent dat de loonkosten van werknemers die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, niet kunnen worden meegenomen. Ook wordt het loon van bijvoorbeeld de directeur-grootaandeelhouder (dga) die niet verzekerd is voor de sociale verzekeringen niet meegenomen in de loonsom; hetzelfde geldt voor vrijwillig verzekerden. Daardoor komt hun loon niet in aanmerking voor subsidie.

 • Het SV-loon wordt verhoogd met een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen (ter compensatie van de werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag over het loon).
 • Het loon boven € 9.538 per maand (per werknemer) komt niet voor subsidie in aanmerking.
 • Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt dat zij niet de omzetdaling moeten meetellen van de rechtspersonen in de groep die geen Nederlands SV-loon hebben.
 • Buitenlandse werkgevers komen ook in aanmerking voor subsidie voor zover zij werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Echter let op: voor het aanvragen van de subsidie moet de werkgever over een Nederlandse bankrekening beschikken (dit is een wijziging die 3 april 2020 bekend is gemaakt). Ook volgt uit het aanvraagformulier dat de werkgever over een adres in Nederland moet beschikken.
 • De regeling geldt ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract. Hierbij is belangrijk voor de hoogte van de subsidie dat de flexibele krachten in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.
 • Voor de NOW-regeling is een bedrag van 10 miljard euro begroot. Dit bedrag is gebaseerd op de inschatting dat een kwart van de werkgevers gebruikmaakt van de regeling en dat zij gemiddeld een omzetdaling verwachten van 45%. Het bedrag is echter geen plafond.

De aanvraagprocedure

 • De aanvraag wordt ingediend bij het UWV via een digitaal formulier.
 • Dit kan vanaf maandag 6 april.
 • Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming; dit voorschot wordt betaald nadat op de aanvraag positief is beslist; de betaling vindt plaats in maximaal 3 termijnen.
 • Er wordt naar gestreefd om de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken na uw aanvraag.
 • Wanneer een werkgever meerdere loonheffingsnummers heeft, zal deze meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer. De werkgever dient wel per aanvraag de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele onderneming verwacht (dus dezelfde omzetdaling op iedere aanvraag).

Controle achteraf

 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-regeling is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist.
 • Voor aanvragen onder een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is geen accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats wanneer er sprake is geweest van een daling van de loonsom of wanneer het omzetverlies lager is uitgevallen (dit kan leiden tot de verplichting tot terugbetaling). Ook kan een correctie worden toegepast wanneer sprake was van bedrijfseconomisch ontslag tijdens de periode waarin een NOW-subsidie werd ontvangen.

Meer weten?

Er zullen zeer waarschijnlijk nog aanvullende maatregelen volgen, waarvan wij u uiteraard op de hoogte houden. Wilt u meer weten over wat het coronavirus betekent voor de continuïteit van uw onderneming? Of wilt u advies over de maatregelen die u moet nemen of hulp bij het aanvragen van de vergunning werktijdverkorting? Neem dan contact op met Dounia Tmim, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95. Zij helpt u graag verder!