Privacyverklaring

Privacy verklaring Stichting Gelders Familiebedrijven Gilde

Maart 2018

Over ons privacybeleid

Stichting Gelders Familiebedrijven Gilde geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik binnen ons platform hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website, het CRM- en administratiesysteem en de daarop ontsloten dienstverlening van het GvG. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van het creëren van een platform van familiebedrijven in Gelderland. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met onze doelstellingen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze activiteiten verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Analytische cookies Google

Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Doel en grondslag gegevensverwerking Google

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u [google_analytics_optout]hier klikken voor een opt-out[/google_analytics_optout]. Hierna telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken die Google Analytics van deze website bijhoudt.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Gelders familiebedrijven gilde op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u deelnemer van het gilde van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer binnen het netwerk actief wenst te zijn. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine- leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van stichting CvJO Berkelland. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

De gegevens die wij verzamelen bestaan uit:

  • contactgegevens (NAW, telefoonnummers, e-mailadressen);
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • klantnummer(s);
  • Btw en KvK gegevens;
  • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Webhosting

Onze webhosting wordt verzorgd door Combell BV.

Combell verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. https://www.combell.nl/over-combell/privacy-policy

De website https://www.geldersfamiliebedrijvengilde.nl wordt beheerd door https://basboerman.nl/. Met de personeelsleden van deze organisatie hebben wij een gebruikers overeenkomst gesloten. De privacy overeenkomst: https://basboerman.nl/privacyverklaring/

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp in combinatie met Teamleader (zie hieronder). MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

CRM

Teamleader is de leverancier van het CRM-systeem. Teamleader heeft een privacy statement https://www.teamleader.nl/privacy. Teamleader wordt door ons gebruikt om uw NAW gegevens te registeren en uw specifieke wensen ten aanzien van onze bijeenkomsten en workshops te verzamelen.

Verwerking gegevens formulieren

Gegevens die worden gedeeld via formulieren op de site worden alleen gebruikt om de gevraagde actie uit te voeren. Bijvoorbeeld om antwoord te geven op een vraag. Of om een berichtje te sturen wanneer een nieuw artikel verschijnt. Deze gegevens worden verwerkt op basis van uitvoering van de overeenkomst. Na afronding worden de gegevens verwijderd.

Financiële administratie

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten en systemen van Mazars accountants en adviseurs te Nijmegen. Zie hier hoe Mazars haar privacy heeft geregeld: https://www.mazars.nl/Legal-and-privacy. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot onze boekhouding. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van lidmaatschap facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verwerkt en opgeslagen. Gelders familiebedrijven gilde en Mazars zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Gelders familiebedrijven gilde gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Contactgegevens

Stichting Gelders familiebedrijven gilde
Bestuur bestaat uit : Michel Matthijsse, Ben van Moerkerk en Hans Wennekes

De statuten van de stichting zijn openbaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en  op verzoek delen wij deze graag met u.

Contact via info@geldersfamiliebedrijvengilde.nl
Of telefonisch via 06 518 72 153 Hans Wennekes