Welke gevolgen heeft het coronavirus voor uw familiebedrijf?

Corona virus

Het coronavirus krijgt steeds meer vat op ondernemend Nederland, waaronder familiebedrijven. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, nemen steeds meer ondernemers in Nederland maatregelen. De aanwijzingen van het RIVM gelden voor de meeste ondernemers als richtlijn. Op 12 maart kwam het kabinet met extra maatregelen om ondernemers te helpen die in de problemen dreigen te geraken. Op 17 maart heeft het kabinet in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer een extra pakket maatregelen aangekondigd. Welke gevolgen heeft het coronavirus voor uw (familie)bedrijf?

Fiscale en financiële maatregelen

Door de huidige situatie bestaat de kans dat uw onderneming een flinke terugslag krijgt in het aantal uit te voeren opdrachten. Om ondernemers te beschermen en tegemoet te komen heeft het kabinet enkele maatregelen genomen.

Belangrijke voorbeelden hiervan zijn:

 • Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, kunnen zij bij de Belastingdienst  een verzoek indienen om bijzonder uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Dit verzoek moet worden gedaan na ontvangst van de (naheffings)aanslag. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als schriftelijk wordt gemotiveerd dat door de coronacrisis de betalingsproblemen zijn ontstaan. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Binnen vier weken na de aanvraag dient een verklaring van een derde deskundige aan de Belastingdienst te worden gestuurd. Om dit proces zo eenvoudig mogelijk te maken onderzoekt men nog hoe dit nader vorm te geven. Dit (aanvraag)proces zal daarom naar verwachting aan verandering onderhevig zijn.
 • Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door het coronavirus kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen.
 • Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden.

Ook het percentage van de belastingrente gaat tijdelijk omlaag naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt (op dit moment 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen). Deze verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020 voor alle belastingen, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting zal de verlaging ingaan vanaf 1 juli 2020.

 • (Familie)bedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het rekening courantkrediet.

Minder werk / Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het kan voorkomen dat u als werkgever minder werk heeft voor uw werknemers omdat bijvoorbeeld de toelevering van producten of de omzet stagneert. Het is afhankelijk van de arbeidscontracten en de daarin opgenomen voorwaarden of u uw werknemers naar huis kunt sturen als er geen of minder werk is.

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Het is dus niet meer mogelijk om wtv-aanvragen in te dienen. Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van de nieuwe regeling; op dit moment kunnen nog geen aanvragen worden ingediend.

De hoofdlijnen van deze regeling zijn als volgt:

 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De werkgever betaalt het loon door aan de werknemer en ontvangt een tegemoetkoming in de loonkosten; de hoogte is afhankelijk van de terugval in omzet en is maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
  • Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
  • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
  • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
  • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats wanneer er sprake is geweest van een daling van de loonsom (dit kan leiden tot de verplichting tot terugbetaling).

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van het NOW is dat u als werkgever géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen mag aanvragen voor werknemers gedurende de periode dat u de tegemoetkoming ontvangt vanuit het UWV. Daarnaast geldt dat u in beginsel voor drie maanden een tegemoetkoming vanuit het UWV ontvangt, deze termijn kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. Onze (payroll) specialisten kunnen u uiteraard meer vertellen over de exacte vereisten voor het NOW. Zodra bekend is hoe de aanvragen kunnen worden ingediend, kunnen wij u hierbij uiteraard ook assisteren.

Leveringen en diensten van en naar besmette gebieden

Het coronavirus kan veroorzaken dat bepaalde (contractuele) afspraken niet kunnen worden nagekomen. De leverings- en afnamecontracten van uw familiebedrijf lopen gewoon door. Het is daarom belangrijk om de algemene voorwaarden te controleren op bepalingen die zien op aansprakelijkheid en overmachtsituaties. Voor wie komt het risico van eventuele te late of geannuleerde leveringen en afnames? Onder welke voorwaarden kan een beroep worden gedaan op overmacht? Naast de juridische kant van de contracten is het altijd verstandig om uw afnemers tijdig te informeren over de te verwachten vertraging. Dit voorkomt vervelende discussies achteraf.

Voor toekomstige contracten of verlengingen van contracten (indien aanpassing van de voorwaarden mogelijk is), is het aan te raden rekening te houden met de invloed van onvoorziene omstandigheden zoals het coronavirus. U kunt een overmachtsclausule en bepalingen over verdeling van kosten opnemen.

Daarnaast kan het voorkomen dat uw eigen personeel van of naar besmette gebieden reist. Als werkgever bent u verplicht om een veilige werkomgeving te creëren voor uw werknemers. Per geval zal moeten worden beoordeeld of en welke (passende) maatregelen er genomen moeten worden. Daarbij dient bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met een in- en uitreisverbod dat nu in verschillende landen geldt en misschien nog wordt uitgebreid.

Interne maatregelen

Het is ook van belang om naast de externe mogelijkheden te kijken wat er binnen de onderneming kan en moet gebeuren. Uiteraard moet het kostenbewustzijn worden aangescherpt en zal onderzocht moeten worden welke contracten (bijvoorbeeld inhuur personeel) wellicht (tijdelijk) kunnen worden afgeschaald. Het is echter vooral ook van belang om op korte termijn goed beeld te krijgen bij de huidige financiële stand van zaken en extra aandacht te geven aan de liquiditeitsplanning, rekening houdend met verschillende scenario’s. Deze informatie is van belang om de juiste stappen te kunnen bepalen en is veelal ook nodig om aanspraak te kunnen maken op faciliteiten van de overheid en/of de bank.

Als de belangrijkste noodmaatregelen zijn getroffen, is het vervolgens zaak om snel strategisch vooruit te kijken. Moet er wellicht een koerswijziging worden ingezet?

Meer weten?

Er zullen zeer waarschijnlijk nog aanvullende maatregelen volgen, waarvan wij u uiteraard op de hoogte houden. Wilt u meer weten over wat het coronavirus betekent voor de continuïteit van uw onderneming? Of wilt u advies over de maatregelen die u moet nemen of hulp bij het aanvragen van de vergunning werktijdverkorting? Neem dan contact op met Dounia Tmim, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95. Zij helpt u graag verder!

Foto: Kelly Sikkema